KUNGLIG WENDES  MILITÄRHISTORISKA FÖRENING   -    WMF

KUNGLIG WENDES  MILITÄRHISTORISKA FÖRENING, WMF,
MED ARTILLERIMUSEET
utdrag ur
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2016

 
Verksamheten vid den ideella föreningen WMF har under året, i likhet med tidigare, koncentrerats till stöd för Artillerimuseet. Museet omfattar samlingar tillhörande vårt nationella arv, en Rikssamling, rörande hela det tekniska och organisatoriska systemet indirekt eld, främst truppslaget artilleri men även granatkastarförband och deras organisation m m. Dessutom utgör samlingarna visningsbara magasin åt Statens Försvarshistoriska Museer, SFHM. Artilleri och indirekt eld är inte bara kanoner utan omfattar många tekniskt avancerade system som ger grund både för intressanta utställningar och för forskning inom försvars- och föremålshistoriska teknikområden.
 
WMF:s föreläsningsserie har fortsatt med fyra nya föreläsningar. Ett samarbete har startats med Reservofficersföreningen. Föreläsare har utifrån varit generalmajoren Brännström och regeringens utredare Annika Nordgren-Christensen. Museet har deltagit i årets Kulturarvs-dag.
Miljön i lokalerna har fortsatt förbättrats, detta år främst genom att Artillerihallens västra del har renoverats för tyngre föremål. Kostnaderna avseende larm, säkerhet, el och övrig inredning är fortsatt omfattande. Här har fortsatta åtgärder vidtagits för att få ned elkostnaderna genom att den gamla elkrävande armaturen ersätts med LED-typ.
WMF samarbetar med Högskolan Kristianstad; 2016 genom ett stort symposium rörande värnpliktens historia, samt Regionmuseet genom depositioner av föremål m m.
Mycket tid har ägnats åt årets temautställning om Värnpliktens historia. Folkets Försvar, som inkluderat välbesökta specialföreläsningar. Arbetet, att i en originalbarack från rätt tid, bygga en utställning i Rinkaby om Baltutlämningen har fullföljts. Utställningen öppnades i januari.
Det har också påbörjats, i samråd med FortV, en undersökning av WMF för att rädda några av värnen i Per-Albinlinjen på Ravlunda-området.
 
WMF, med knytning till SMHA, är den enda föreningen i museinätverket som har en  uppvisningsgrupp, Ridande batteriet, som också, via ”Wendes Artilleridivsion” är medlem i Riksförbundet Sveriges Militärkulturhistoriska Föreningar.
 
Intresset för uppträdande med det unika 6-spannet är stort och spannet har, utöver lokalt i Kristianstadtrakten, deltagit bl a på Föreningen nordsvenska hästens dag på Bosjökloster och i Eksjö. En välbesökt Hubertusjakt arrangeras årligen i Rinkaby.
Verksamheten drivs genom egen ekonomi i en underavdelning till WMF.
Ett nytt utrymme har iordningställts för utrustningen som är i bruk.
  Salutbatteriet, vilket drivs som underavdelning till WMF och med egen ekonomi, har skjutit salut bland annat vid doktorspromotionen i Lund. 
Fordonsavdelningen visat upp terrängfordon vid flera fordonsutställningar.
Wendes musikkår i gamla uniformer har gett konserter.
 
Lokalfrågorna är avgörande och mycket är nu klart enligt vårt långsiktiga plan Förhoppningen, är att under 2017 få alla lokaler i god ordning miljömässigt. Därefter kan personalen få mer tid för samlingarna och visningar. På sikt bör inplaneras en helt ny stor byggnad både för att förbättra möjligheterna till utställningar men också för att långsiktigt säkerställa förvaringsmiljön.
 
Leif Mårtensson, ordförande