Wendes uppvisningsenhet

WENDES
RIDANDE BATTERI

Till Artillerimuseet hör också en uppvisningsenhet, med flera olika delar. Vi samlar dessa under beteckningen "Wendes Artilleridivision".
Av dessa ingår Wendes Ridande Batteri och avses ingå
Wendes Artilleridivision, ingående i RSMF (Riksförbundet Sveriges
Militärkulturhistoriska Föreningar).
Den består av häst-och fordonsdraget artilleri, viktigast idag är Wendes Ridande Batteri.
Dessutom ingår Wendes Salutbatteri, vilken skjuter salut till exempel vid
doktorspromotioner i Lund (av A3 sedan år 1820) samt en egen musikkår och ett trossbatteri.

Wendes har varit ett viktigt och ärorikt regemente för Sverige och inte minst Kristianstad. Kristianstad har ibland kallats för hästarnas stad.
Över 700 artillerihästar fanns som mest hos Wendes. Därtill kom inhyrda hästar. Wendes var på den tiden världens största artilleriregemente.
Ridande artilleriet fanns officiellt fram till 1927, därefter som åkande artilleri och först 1943 var på allvar motoriseringen genomförd.

Till Wendes 200-års jubileum 1994 sattes ett autentiskt pjässpann med 6 hästar upp vilket rönte stor uppskattning både bland "gamla" artillerister och övriga Kristianstadsbor.
Uppskattningen resulterade i att Wendes Militärhistoriska Förening under ledning av major Lave Olsson, Kapten Nils-Gunnar Tuvesson och Landshövding Einar Larsson bildade en speciell hästavdelning för att bevara traditionen med anspända pjässpann. Uppdraget för att bevara kulturarvet gick till Hans-Bertil Hansson, batterichef.
Nuvarande chef är Åke Larsson

WENDES   SALUTBATTERI

Salutskjutning i Lund 2012 Salutskjutning i Lund 2012

Till Artillerimuseet hör också en uppvisningsenhet, Wendes Salutbatteri, vilken skjuter salut till exempel vid doktorspromotioner i Lund. Salutskjutningen har utförts av A3 sedan år 1820 tills nedläggningen av A3, vilket skedde år 2000.
Därefter övertog Artillerimuseet denna uppgiften.

Provskjutning av nya salutskott Provskjutning av nya salutskott


Wendes salutbatteri
Någon gång under det tidiga 1800-talet besöktes Lund av ett kanonbatteri från Wendes Artilleriregemente.
Batteriet tackade borgarna i Lund för vänligt bemötande genom att skjuta salut. Samtidigt råkade det vara doktorspromotion i domkyrkan. Det blev genast tradition att skjuta salut vid doktorspromotionen, som på den tiden inte skedde varje år.
2013 års promotion, genomfördes sedvanligt, sista fredagen i maj och salutbatteriet avlossade 47 skott för de nästan 300 doktorerna som promoverades.
För att förenkla verksamheten har den ideella föreningen "Wendes salutbatteri" bildats.

I väntan på att skatteverket skall tilldela föreningen ett organisationsnummer osv. så har en tillfällig styrelse utsetts.
Denna skall verka fram till första årsmötet 2014 och består av:
Per-Åke Karlsson, ordförande.
Bengt Månsson, vice ordförande/kassör
Fredrik Fogelberg, sekreterare.

Föreningens första projekt, förutom salutskjutning är att ta fram nya uniformer, i stället för de nuvarande, som i vissa fall har många år på nacken. Första steget är redan klart. Vi har fått 10 st mössor m/ä uppsydda. Nästa steg som Fredrik arbetar för fullt med är att få fram en provuniform. Att sy uniformer och mössor är dyrt, så en viktig del av arbetet är att leta efter sponsorer.
Alla bidrag mottages tacksamt.