ARTILLERIMUSEET   I   KRISTIANSTAD

Svenska Artilleriets truppslagsmuseum
ingående i Sveriges Militärhistoriska arv, SMHA.


Till museet hör landets riksamling av artilleri och granatkastare m.m.

Föreningen Wendes Militärhistoriska Förening (WMF), bildades 1993 i samband med artilleriregmentet A 3 flytt till Hässleholm. Något regementsmuseum fanns ovanligt nog inte. Kanske sågs hela gamla Kristianstad som ett minnesmärke över A 3. Ett truppslagsmuseum för artilleriet saknades i landet. WMF beslut blev att försöka samla in artillerisystemet i sin helhet från slutet av 1700- talet till våra dagar.

WMF fick starkt stöd från Försvarsmakten, Armémuseum, Bofors och materielverket och många flera. Landets största samling växte upp. De ansvariga i den statliga utredningen ”Försvar i förvar” ansåg WMF:s samling vara av nationellt, statligt intresse och samtidigt också kunna utgöra ett öppet magasin åt Armémuseum.

Artillerimuseet blev, efter regeringsbeslut, verklighet från 1 januari 2008.  Den ideella föreningen WMF blev stödförening åt verksamheten.

Målet är att bevara och utveckla det artilleritekniska och organisatoriska kulturarvet samt att bygga upp och bevara kunskaper om detta.

Den ideellt arbetande styrkan består av mer än 25 personer med breda kunskaper. Dessutom finns många stödmedlemmar.

Målet är att bli Nordens största och mest kompletta samling av systemet artilleri/indirekt eld på en och samma plats.

Välkomna till ett intressant museum!

Ulf Weinsjö
Museichef