KUNGLIG WENDES  MILITÄRHISTORISKA FÖRENING   -    WMF

WENDES  MILITÄRHISTORISKA FÖRENING, WMF,
 MED ARTILLERIMUSEET - VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2020
 2021-03-16

Verksamheten vid den ideella föreningen WMF har under året, i likhet med tidigare, koncentrerats till stöd för Artillerimuseet. Museet omfattar samlingar tillhörande det nationella militärhistoriska arvet, med ingående en statlig Rikssamling tillhörande Statens Försvarshistoriska Museer, SFHM. Samlingen omfattar hela det tekniska och organisatoriska systemet indirekt eld, främst truppslaget artilleri men även granatkastarförband och deras organisation mm. Dessutom utgör en del av samlingarna ett visningsbart magasin åt Armémuseum. Sammantaget är museet ett militärt kulturarvscenter.
 
WMF uppgift att ta ansvar för det militärhistoriska arvet, kopplat till främst truppslaget artilleri och dess historia, utgör grund för verksamheten, däri ligger att både kunna visa upp museisamlingar och för framtiden förvara och bevara dem samt att vidmakthålla truppslagets traditioner.
WMF tackar för stöd från SFHM samt stöd för temautställning från Kristianstads kommun.
 
Museiverksamheten bedrivs genom Wendes Militärhistoriska Förening. Museet är ett föremålsmuseum som bevarar, vårdar eller ”räddar” teknik inför framtiden enligt avsikten med utredningen ”Försvar i förvar”. Många föremål är utrymmeskrävande vilket ställer krav på stor lokalyta.
 Artilleri och indirekt eld är inte bara ”kanoner ”utan omfattar många tekniskt avancerade system som ger grund både för intressanta utställningar och för forskning inom försvars- och föremålshistoriska teknikområden. Föremålsmässigt täcks utvecklingen från ca år 1800 fram till våra dagar, där tiden för ”Kalla kriget” getts en särskild tyngd.
 
Den långsiktiga styrningen av verksamheten ger kontinuitet i verksamheten. Riktlinjer för museets verksamhet och drift finns i en arbetsordning, ”RAM”, vilken uppdateras årligen eller vid behov. Arbetsuppgifterna har koncentrerats för att hålla utställningarna intressanta och lättillgängliga för en bred publik.
 
Den oväntade utvecklingen med en pandemi har i stor utsträckning påverkat verksamheten främst vad avser möjligheterna att ta emot besök. Besöksantalet har stannat vid ca 40 % av förra årets. Museet har varit stängt vår och höst. Alla arrangemang, och invigningar etc har inställts. Enbart under ett antal veckor under sommaren har museet varit öppet där besökarna uppskattat att kunna se på samlingarna och likväl kunna hålla ”smittfria” avstånd. Smittorisken har också påverkat arbetsstyrkans möjligheter att samlas mer än till ca en tredjedel. Ingen har blivit smittad.
Försvarsmaktens planlagda storövning AURORA i Skåne blev inställd vilket påverkade museet vars område skulle ingått i övningsledning m m. och även tillfört många besökare.
 
Ekonomin har för 2020 nått nivån så att driftskostnaderna på olika sätt täckts och viss upprustning av lokaler har kunnat genomföras. Besparingsåtgärderna har främst bestått av inställd studieresa, inga arrangemangskostnader och lägre kostnader avseende arbetsstyrkans verksamhet. Några mycket värdefulla extrainkomster av engångskaraktär har tillkommit genom filminspelning, restaurering av prydnadspjäser och stöd åt Försvarsmaktsverkstad genom teknisk översyn av äldre pjäser m m. Museet har genom detta klarat av att få ekonomin under kontroll och utan behov av stödåtgärder.
 
Utställningar har fortsatt att förbättrats. Lekplatsen har byggts vidare där ekonomiskt stöd erhållits av Riksantikvarieämbetet. Den pågående moderniseringen av säkerheten för samlingarna har slutförts.
Marknadsföringen anser vi alltid vara otillräcklig med våra begränsade resurser. Det som ger resultat är att arbeta med en aktiv marknadsföring, koncentrerad till området inom ca 10 mils radie. Våra egna uppvisningsavdelningar, Salutavdelningen, Ridande batteriet och Fordonsavdelningen har detta år varit förhindrade att verka. En för museet värdefull marknadsföring erhölls gratis genom Skånetrafiken, där vi fick en period i lokaltågens vagnar på deras bildskärms med besöksinformation.
 
Arbetsuppgifterna som ”konsult” rörande funktionen tunga vapen och artillerisystemet kräver ofta insatser, även för att ta hand om föremål. Stöd lämnas till andra museer genom våra experter, särskilt genom pjäsförvaltaren tillsammans med pjästekniker ur WMF. Särskilt stöd har lämnats till Luftvärnsmuseet.
 
Mycket tid har ägnats åt att bygga upp årets temautställning som omfattat ”Djuren i försvaret”. Invigningen har dock flyttats till 2021. Museets utställning i Rinkaby om Baltutlämningen har visats ett antal gånger. Projektet avseende ”Per-Albin-linjen” inom Ravlunda skjutfält har i begränsad omfattning fortsatt i samråd med FortV, Regionmuseet och Marinmuseet i Karlskrona.
 
WMF med Artillerimuseet är den enda föreningen i museinätverket som har två uppvisningsgrupper som är medlemmar i Riksförbundet Sveriges Militärkulturhistoriska Föreningar, RSMF.  Deras verksamhet har dock uteblivit 2020.
De består av:
 Ridande batteriet med sitt 6-spann är en avdelning som drivs separat och som har egen ekonomi. Inga uppvisningar har genomförts detta år.
Salutbatteriet vilket drivs separat som en särskild avdelning med egen ekonomi. Den sedvanliga doktorspromotionen i Lund har uppskjutits till 2021 som då preliminärt dubbleras.
 
Lokalkostnaderna upptar huvuddelen av verksamhetsutgifterna. FortV hyra är jämförelsevis förmånlig genom att WMF tagit på sig inre underhåll och markarbeten. Samarbetet med FortV fungerar bra.
 
Arbetskraftstillgången med ideella krafter för museets drift är god, även om arbetet har bedrivits annorlunda detta år. Rekryteringsverksamhet pågår dock ständigt
En fast anställd, helst på heltid, är ett önskemål för att förbereda och ta emot besök, till exempel från skolor samt arbeta som museipedagog. Resurser för detta finns inte.
Hantering av tyngre materiel måste arbetarskyddsmässigt alltid ske med minst två personer varvid museet bistått pjäsförvaltaren och rustmästaren från SFHM i hans arbete.
 
Ambitionen att bli Nordens främsta försvarstekniska museum med inriktning på funktionen indirekt eld ligger kvar.
 
Lokalfrågorna har stor betydelse vilket framgår av vår långsiktiga planering. De nuvarande lokalerna av olika kvalitet har i huvudsak nått den miljömässiga standard man med rimlig kostnad kan uppnå. På sikt bör inplaneras bättre lokaler, både för att öka möjligheterna till utställningar och för att långsiktigt säkerställa förvaringsmiljön. En pilotstudie slutfördes internt 2019 och som från hösten 2020 åter är i verksamhet för att ge underlag inför en planerad förstudie. Museet önskar främst att få belyst olika framtida alternativ avseende lokaler med för museet realistiska driftskostnader.
 
Museets ledning avvaktar med spänning pandemiutvecklingen för 2021.
 
STYRELSEN FÖR WMF
 
 
Leif Mårtensson, ordförande