WENDES
RIDANDE BATTERI

Till Artillerimuseet hör också en uppvisningsenhet, med flera olika delar. Vi samlar dessa under beteckningen "Wendes Artilleridivision".
Av dessa ingår Wendes Ridande Batteri och avses ingå
Wendes Artilleridivision, ingående i RSMF (Riksförbundet Sveriges
Militärkulturhistoriska Föreningar).
Den består av häst-och fordonsdraget artilleri, viktigast idag är Wendes Ridande Batteri.
Dessutom ingår Wendes Salutbatteri, vilken skjuter salut till exempel vid
doktorspromotioner i Lund (av A3 sedan år 1820) samt en egen musikkår och ett trossbatteri.

Wendes har varit ett viktigt och ärorikt regemente för Sverige och inte minst Kristianstad. Kristianstad har ibland kallats för hästarnas stad.
Över 700 artillerihästar fanns som mest hos Wendes. Därtill kom inhyrda hästar. Wendes var på den tiden världens största artilleriregemente.
Ridande artilleriet fanns officiellt fram till 1927, därefter som åkande artilleri och först 1943 var på allvar motoriseringen genomförd.

Till Wendes 200-års jubileum 1994 sattes ett autentiskt pjässpann med 6 hästar upp vilket rönte stor uppskattning både bland "gamla" artillerister och övriga Kristianstadsbor.
Uppskattningen resulterade i att Wendes Militärhistoriska Förening under ledning av major Lave Olsson, Kapten Nils-Gunnar Tuvesson och Landshövding Einar Larsson bildade en speciell hästavdelning för att bevara traditionen med anspända pjässpann. Uppdraget för att bevara kulturarvet gick till Hans-Bertil Hansson, batterichef.
Nuvarande chef är Åke Larsson

WENDES   SALUTBATTERI

Wendes Salutbatteri är en fristående ideell förening som ingår i Wendes artilleridivision, som i sin tur tillhör Sveriges Artillerimuseúm

Salutbatteriet har omkring 40 medlemmar (2022) med huvudinriktning att skjuta salut med det tidiga nittonhundratalets uniformer och pjäser. Vi uppträder i manskapskollett modell 1872 och officersattilla modell 1873. Manskapsuniformerna är repliker av original och vi lägger stor vikt vid hög kvalitet vad gäller uniformer och genomförande.

Salutbatteriets främsta uppgift är att skjuta salut vid Lunds universitets doktorspromotion – en verksamhet som pågått sedan 1820.

Föreningens medlemmar är alla frivilliga och intäkterna från verksamheten används för utveckling av föreningen och inköp av materiel.

Vi har en intendentur som arbetar med inköp och underhåll av uniformspersedlar. Gruppen kan i viss mån vara behjälplig för andra militärhistoriska föreningar. Tag kontakt med sekreteraren.

Vårt organisationsnummer är:
802473-0973

Bankgiro 192-4091


Vi ser gärna stödmedlemmar och sponsorer. Vi strävar efter en bra balans i batteriet mellan män och kvinnor samt en jämn ålders- och kompetensfördelning. Frågor som rör verksamheten kan ställas till ordförande Per-Åke Karlsson eller sekreteraren Fredrik Fogelberg.

Per-Åke Karlsson
E-post: 505karlsson@telia.com
Telefon: 070-520 96 36

Fredrik Fogelberg
E-post: Fredrik.Fogelberg@ri.se
Telefon: 070- 219 61 60